Regelement

Havenreglement van de 's-Hertogenbossche Watersportvereniging 'VIKING'  

Artikel 1
Terreinen, steigers en gebouwen van W.S.V. Viking zijn uitsluitend toegankelijk voor leden, begunstigers en introducés. Honden moeten aan de lijn en worden in het clubhuis niet toegelaten.

Artikel 2
Parkeren van auto's en stallen van bromfietsen en rijwielen is alleen toegestaan op daarvoor aangewezen plaatsen.

Artikel 3
lederen dient gevoeglijk gekleed te zijn en zich correct te gedragen. Is dit niet het geval dan kan betreffende persoon door het bestuur de toegang worden ontzegd.

Artikel 4
Gasten zijn verplicht zich direct na aankomst bij de clubhuisbeheerder te melden en zich in te schrijven in het gastenboek. De clubhuisbeheerder wijst een ligplaats aan. Het hiervoor verschuldigde liggeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Niet-leden mogen maximaal 14 dagen aaneengesloten van de haven gebruik maken, behoudens voorafgaande toestemming van het bestuur.

Artikel 5
Het is ten strengste verboden etensresten of ander afval overboord te gooien of olie te lozen. Chemisch afval en oliesubstanties moeten mee naar huis worden genomen. Onderwatertoiletten mogen in de haven niet worden gebruikt.

Artikel 6
De clubhuisbeheerder wijst de ligplaatsen aan. Hij zal daarbij zoveel mogelijk eenmaal aangewezen ligplaatsen respecteren en een andere ligplaats slechts aanwijzen ter verkrijging van een betere havenindeling. Men is verplicht de gegeven aanwijzingen op te volgen. Een en ander geldt ook voor het stallen van jachten op de wal.

Artikel 7
Schepen dienen op een deugdelijke wijze afgemeerd te zijn met landvasten die in goede staat verkeren. De clubhuisbeheerder houdt toezicht hierop. Indien het door hem nodig geacht wordt kan hij, op kosten van de eigenaar, zonder voorafgaand overleg nieuwe landvasten aanbrengen.

Artikel 8
Jachten en bijboten dienen zodanig gemeerd te zijn, dat ze niet tegen aangrenzende schepen kunnen drijven. Zo nodig worden door de clubhuisbeheerder passende maatregelen genomen, zoals het verwijderen van bijboten. Masten mogen niet gestreken blijven indien hierdoor de doorvaart of de doorgang op de steigers wordt belemmerd. Davits en bijboten mogen evenmin enige belemmering vormen en mogen geen extra ligplaatsruimte in beslag nemen.

Artikel 9
Men is verplicht in de haven langzaam te varen. Het is verboden om motoren van afgemeerde jachten met ingeschakelde schroef krachtig te laten draaien.

Artikel 10
De clubhuisbeheerder houdt toezicht op de in de haven afgemeerde jachten. In voorkomende gevallen treft hij noodmaatregelen en waarschuwt hij de betreffende eigenaar, die aansprakelijk is voor de eventuele kosten.

Artikel 11
De vereniging stelt stroom ter beschikking via vaste aansluitingen en via muntautomaten. De prijzen worden door het bestuur vastgesteld op basis van de door het energiebedrijf in rekening gebrachte tarieven en de afschrijving van de installatie.
Lassen op 220 volt is niet toegestaan, daar hierdoor ernstige schade kan worden veroorzaakt (printplaat kost ongeveer € 500,-!!).
Zo nodig kan het bestuur beperkingen aan het elektriciteitsgebruik stellen. Met leidingwater dient zuinig omgegaan te worden. Voor dekwassen mag het niet worden gebruikt.

Artikel 12
Elk jacht, liggend in de haven, dient voorzien te zijn van een naam, zichtbaar vanaf de steiger. Bij ontbreken daarvan is het bestuur gerechtigd een identificatieteken op het jacht aan te brengen. Ook schepen op de wal moeten eenvoudig te herkennen zijn.

Artikel 13
Het uitvoeren of doen uitvoeren van aanzienlijke reparaties, verbouwingen of gehele dan wel gedeeltelijke nieuwbouw van jachten in de haven of op het haventerrein is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur. Het bestuur kan een vergoeding vragen.

Artikel 14
Aan- en verkopen van jachten dienen schriftelijk ter kennis van het bestuur te worden gebracht. Bij aanschaf van een groter jacht dient vooraf schriftelijk een ligplaats te worden aangevraagd, die slechts zal worden toegewezen als de indeling van de haven dat toelaat.

Artikel 15
In de haven of op het terrein liggende jachten dienen in een behoorlijke staat van onderhoud te verkeren. Indien de eigenaar in gebreke blijft, moet hij op eerste aanzegging van het bestuur het betreffende jacht uit de haven verwijderen.

Artikel 16
W.S.V. Viking is tegenover haar leden, begunstigers, introducés, gasten of wie dan ook niet aansprakelijk voor verlies of schade, ontstaan uit welke oorzaak dan ook, inbegrepen handelingen of nalatigheden van leden, bestuur of clubhuisbeheerder of wie dan ook.

Artikel 17
Eigenaren van jachten zijn aansprakelijk voor alle schade die zij door schuld, onvoorzichtigheid of overtreding van dit reglement veroorzaken aan zich in de haven bevindende jachten, installaties of andere eigendommen van de vereniging, leden of gasten, ook al is deze schade veroorzaakt door een huisgenoot of lid van de bemanning, onverminderd de eigen aansprakelijkheid van deze persoon.
Eigenaren zijn verplicht hun jacht tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren en dienen desgewenst de polis daarvan aan het bestuur te tonen.

Artikel 18
Indien men langer dan drie dagen met zijn/haar jacht de haven verlaat, moet men dit melden aan de clubhuisbeheerder.

Artikel 19
Aanwijzingen van de clubhuisbeheerder, die binnen zijn bevoegdheden liggen, moeten zonder meer worden opgevolgd en gerespecteerd door iedereen die gebruik maakt van of aanwezig is op terreinen of haven van de vereniging.

Artikel 20
Alle geschillen tussen clubhuisbeheerder en leden, begunstigers, introducés en gasten zullen bij wege van arbitrage worden beslist door het bestuur.

Artikel 21
Snelle motorjachten, die onder de wettelijke registratieplicht vallen, worden in de haven slechts toegelaten na schriftelijke toestemming van het bestuur, met uitzondering van bijboten.

Artikel 22
Voor overtredingen van het havenreglement, die overlast en/of schade voor de vereniging, de leden of het milieu met zich meebrengen, kan door het bestuur een boete worden opgelegd, onverminderd het recht om schadevergoeding te vragen.

Artikel 23
Wanneer leden langer dan 14 dagen aaneengesloten permanent op hun schip in de haven willen verblijven, dienen zij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van het bestuur.

Artikel 24
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

clear
huidig18 °c
0
Vandaag
clear26°c
2
Morgen
partlycloudy27°c
2
  • Winterwedstrijd 17 maart 2013
  • Mobile Uploads
  • Takeldag najaar 2013
  • De Bossche watersport staat op de kaart!! (BE)LEEF Watersport is een gezamenlijk initiatief van de Bossche watersportverenigingen, Lisso en de Gem
  • BELEEF Watersport 6 juni 2015
  • Kindermiddag 7 april 2013
  • Openingstocht 2014
  • Mobile Uploads

Foto's

ONTWERP: STUDIO DAAD

ONTWIKKELING: RAAK ICT